Mesto zastavilo stavebné konanie pre stavbu NTC. Najväčší problém sú parkovacie miesta

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií zastavilo koncom januára stavebné konanie pre stavbu Národné tenisové centrum (NTC) Košice.

TASR o tom informoval Miroslav Sambor z Referátu styku s verejnosťou a médiami magistrátu mesta Košice. Ako uviedol, mesto stavebníka v júli 2018 vyzvalo, aby opravil, doplnil a zosúladil projektovú dokumentáciu vo viacerých bodoch.

Dôvodom podľa neho bolo to, že predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Mal doplniť napríklad výkres pozdĺžneho profilu účelovej komunikácie, ktorá bude za hlavnou budovou NTC, alebo zosúladiť počet parkovacích miest v ich grafickom vyznačení a číselnom popise ich počtu.

Problém s parkovaním

„NTC Košice čiastočne vyhovelo požiadavkám špeciálneho stavebného úradu, no chýbal napríklad aj súhlas na výrub kolíznych drevín. Keďže stavebník nedokázal predložiť v tomto konaní právoplatné výrubové povolenie, špeciálny stavebný úrad vyhodnotil, že nie je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby,“ tvrdí mesto Košice.

Najväčším problémom bol podľa neho nesúlad medzi prezentovaným a skutočným počtom parkovacích miest. V dopravno-kapacitnom posúdení (DKP) projektu – vypracovaným autorizovanou stavebnou inžinierkou sa uvádza, že podľa výstupov z prieskumu statickej dopravy je celkový potenciál parkovacích miest v okolí približne 5000.

Z toho 541 parkovacích miest je stále nevyužitých a predstavuje alternatívnu ponuku jednorazového parkovania v okolí v čase športového podujatia. Na podklade tohto DKP bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie a následne pre stavebné konanie, ktorá riešila 180 parkovacích miest pre účely hlavnej stavby – budovy NTC a jej okolia.

„Máme za to, že tento prieskum nevychádzal z reálnych meraní statickej dopravy, pretože napríklad parkovisko v obytnom súbore Grot, pri ktorom sa počíta so 103 parkovacími miestami, reálne neexistuje. Stavebník nepreukázal, že má k parkovacím miestam, s ktorými DKP uvažuje, reálne a právne uzatvorený zmluvný vzťah s ich vlastníkmi, respektíve správcami, na základe ktorého by ich v prípade potreby mohol využiť. DKP s tými parkovacími miestami počíta iba v teoretickej rovine,“ uviedla vo svojom rozhodnutí vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie magistrátu mesta Košice Marta Makšimová.

Stihnú to?

Ďalej stavebník podľa nej nepreukázal, akým spôsobom by vyriešil absenciu 4279 z požadovaného počtu 5000 parkovacích miest. „Projektová dokumentácia takisto nezodpovedala viacerým právnym náležitostiam a bola vypracovaná s chybami a so zjavnými nezrovnalosťami medzi jednotlivými výkresmi a v rôznych stupňoch,“ dodala. NTC sa voči rozhodnutiu mesta môže odvolať.

NTC Košice je spoločný projekt Slovenského tenisového zväzu (STZ) a mesta Košice. Proti výstavbe na bývalom futbalovom ihrisku blízko Popradskej ulice v Košiciach bolo niekoľko desiatok obyvateľov. Hovorili, že sa v lokalite zhorší napríklad dopravná situácia a zvýši sa hlučnosť či prašnosť.

Projektový manažér STZ Ivan Greguška vlani v septembri pre TASR uviedol, že projekt lokalitu pozdvihne a svojimi parametrami spĺňa podmienky na to, aby bol umiestnený na Popradskej ulici. S výstavbou sa pôvodne uvažovalo v lokalite Anička. Pre komplikované majetkovo-právne pomery sa od toho upustilo.

Jedným z dôvodov výstavby NTC Košice je letný Európsky olympijský festival mládeže EYOF, ktorý sa v Košiciach uskutoční v roku 2021.

Zdroj: TASR