Tomáš Šuhajda Regióny Rôzne Zo Slovenska

ROZHOVOR: Riaditeľka humenského úradu práce o aktuálnej situácii aj novinkách!

Informácie, ktoré môžu zaujať nielen nezamestnaných a zamestnávateľov. Prinášame vám veľký rozhovor s riaditeľkou humenského úradu práce Monikou Chomovou.

Ilustračný obrázok k článku ROZHOVOR: Riaditeľka humenského úradu práce o aktuálnej situácii aj novinkách!
Zdroj: Dnes24.sk

Ako hodnotí aktuálnu situáciu ohľadom nezamestnanosti? Aké novinky sa pripravujú resp. k nim došlo v nedávnom období? A čo je na jej práci najťažšie? Aj na tieto otázky nám odpovedala riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom Monika Chomová. Prinášame vám s ňou rozhovor.

Ako hodnotíte aktuálnu situáciu ohľadom nezamestnanosti v okrese Humenné a aký bol jej vývoj za posledný rok?

Zo štatistických údajov spracovaných k 31.05. 2017 je miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Humenné 11,23 % a celková miera nezamestnanosti je 12,87 %. Ak by sme to porovnali s rovnakým obdobím roku 2016, tak miera evidovanej nezamestnanosti medziročne klesla o 2,95 % a celková miera v rovnakom období roku 2016 poklesla o 3,68 %.

V okrese Humenné bolo ku koncu mája 2017 evidovaných 4 043 osôb bez práce. Ak to opäť porovnáme s rovnakým obdobím roku 2016, ide o medziročný pokles o 1 126 osôb (t.j. o - 21,78 %). Z uvedeného jasne vyplýva, že vývoj nezamestnanosti v okrese Humenné má klesajúcu tendenciu.

Za rok 2016 bolo v Humennom vyradených z evidencie úradu práce 4 362 uchádzačov o zamestnanie (ďalej UoZ, pozn. red.), z toho 2989 UoZ bolo umiestnených priamo na trh práce, čo predstavuje 68,52 %.

Koľko dlhodobo nezamestnaných eviduje aktuálne humenský úrad práce? 

Aktuálne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVR, pozn. red.) Humenné eviduje v našom okrese 2 251 občanov, ktorí sú bez zamestnania viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Čo sa dá v tomto smere robiť, teda akými nástrojmi disponuje úrad práce pre znižovanie nezamestnanosti?

ÚPSVR Humenné pri znižovaní nezamestnanosti využíva nástroje aktívnej politiky trhu práce, ktoré majú vplyv na celkové znižovanie nezamestnanosti. Medzi tieto nástroje môžeme zaradiť príspevky, ktoré sú určené pre zamestnávateľov – jedná sa o príspevky na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ, príspevky na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti, príspevky na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, potom sú to príspevky určené pre UoZ- jedná sa o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na podporu mobility. Pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem o zamestnanie mladých UoZ do 29 rokov sú určené národné projekty Praxou k zamestnaniu, Absolventská prax štartuje zamestnanie, Úspešne na trhu práce. Zamestnávatelia môžu pri zamestnaní UoZ, ktorí majú nad 50 rokov využiť národný projekt Chceme byť aktívni na trhu práce 50 +.

Pripravujú sa v rámci fungovania humenského úradu práce nejaké novinky? 

Čo sa týka noviniek v rámci úradu práce, nič zásadné sa v tomto smere nechystá. Ak by boli nejaké zmeny, budeme včas našich klientov informovať.

Chystá niečo nové ústredie resp. ministerstvo?

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo nové národné projekty, Šanca pre mladých – je to národný projekt, ktorý je určený pre UoZ do 29 rokov, ktorí sú vedení v evidencii najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, oprávneným žiadateľom je zamestnávateľ.

Ďalším národným projektom je Reštart pre mladých, ktorý je určený taktiež pre UoZ do 29 rokov, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac. Oprávnenými žiadateľmi sú UoZ, ktorí si nájdu zamestnanie, alebo im ho nájde úrad práce.

Národný projekt Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce je určený pre UoZ, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej 24 po sebe nasledujúcich mesiacov a oprávnenými žiadateľmi sú UoZ, ktorí si nájdu zamestnanie, alebo im ho nájde úrad práce. V obidvoch prípadoch sa jedná o poskytovanie motivačného príspevku pre UoZ po dobu min. 1 mesiaca až max. 12 mesiacov od vzniku pracovného pomeru.

Všetky potrebné informácie k novým projektom, alebo aj tým, ktoré už na úrade práce fungujú radi a ochotne poskytnú naši zamestnanci na oddelení aktívnej politiky trhu práce.

Čo sa týka povinností nezamestnaných, zmenilo sa v tomto smere niečo v ostatnom období?

Od 01.05. 2017 je v účinnosti novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá priniesla okrem iných zmien, podstatnú zmenu v možnosti privyrobiť si popri evidencii na úrade práce. Zásadnou zmenou je to, že UoZ môže mať uzatvorenú dohodu o vykonaní práce, resp. pracovnej činnosti, ale táto nesmie presiahnuť v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena nesmie presiahnuť v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Novinkou je aj kontrola liečebného režimu UoZ, ktorí sú na DPN viac ako viac ako 6 mesiacov, alebo majú opakované DPN, teda za posledných 12 mesiacov boli PN 3 alebo viackrát. Všetci naši klienti boli v priebehu mesiaca máj zamestnancami oddelenia služieb občanovi poučení o všetkých zmenách, povinnostiach, ktoré vyplývajú z novej novely zákona o službách zamestnanosti.

Vy ako riaditeľka, ale aj všetci pracovníci ÚP denne prichádzajú do styku s ľuďmi bez práce… Čo je na tejto práci najťažšie? Je to aj psychicky náročné?

Každá práca, každé zamestnanie je iné. Iná je fyzická, manuálna práca, iné je pracovať s ľuďmi. Každý klient, ktorý prichádza na úrad práce je iný. Tak ako sa striedajú oblačné a slnečné dni, tak aj naši klienti sú takto naladení, chcú od nás informácie, rady, niekedy len sa vyrozprávať. Stáva sa aj to, že nie vždy si dvaja ľudia “sadnú“, no naši zamestnanci sú profesionáli a vedia pracovať aj s takýmto klientom. Môžem povedať za seba, že keď som pracovala na oddelení pomoci v hmotnej núdzi, tak tam som prichádzala a aj moji kolegovia prichádzajú do kontaktu s ľuďmi s ich rôznymi životnými osudmi, keď potrebujú poradiť, pomôcť ako a z čoho majú fungovať po strate zamestnania, na aké príspevky majú nárok.

Aké situácie sú najhoršie?

Najhoršie sú situácie rozvedených matiek bez príjmu, a ak sa ocitnú bez práce, bez príjmu a ešte aj v situácii, že im exmanžel neplatí na deti výživné stanovené súdom. Vtedy aj mne sa neraz tisli slzy do očí. Touto cestou patrí moje poďakovanie všetkým zamestnancom nášho úradu práce za to, že svoju prácu vykonávajú najlepšie ako vedia, že často aj keď majú svoje osobné problémy a boliestky sú profesionálmi na svojom mieste a úlohy, ktoré sú náročné a rýchle sa snažia riešiť a spracovávať včas a kvalitne. Za to im patrí moje ďakujem.

Aké sú vaše najbližšie a potom aj dlhodobé ciele ako riaditeľky humenského úradu práce? 

Čo sa týka mojich cieľov a plánov, chcela by som, aby naši zamestnanci mali vytvorené príjemné pracovné prostredie na svoju prácu, aby sa im pracovalo čo najlepšie, aby mohli podávať dobré pracovné výkony. Snažím sa aj ja o to, aby sme pracovali ako jeden tím, aby naši klienti boli vybavení k spokojnosti. Veľmi si želám, aby úrad práce pod mojím vedením aj naďalej dosahoval dobré výsledky, aby zamestnanci pri práci s klientom mali dobrý pocit zo svojej vykonanej práce. Myslím si, že každý problém sa dá vyriešiť a každá situácia sa dá zvládnuť, ak človek je dobre a pozitívne naladený a vysiela zo svojej osobnosti pozitívnu energiu. Ja sa snažím tiež svojím správaním a náladou, milým úsmevom navodiť túto atmosféru aj medzi mojimi kolegami a tí ju potom šíria a prenášajú na svojich klientov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM