Štatút súťaže: Adventný koncert Kremnica

Štatút súťaže

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ súťaže „Adventný zážitok v Kremnici: Hráme o lístky na koncert na hrade!“ (ďalej len ako „Súťaž“) je spoločnosť Global24, s.r.o., so sídlom : Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 710 798; Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: Vložka číslo: 34852/S (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1.2. Pravidlá Súťaže sú upravené jediným dokumentom a to týmto štatútom, ktorý je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len ako „Štatút“).

1.3. Ceny do Súťaže v rámci vzájomnej spolupráce dodáva spoločnosť: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

2. Pravidlá Súťaže

2.1. Do súťaže sa smú zapojiť iba fyzické osoby (ďalej len ako „Účastník), staršie ako 18 rokov v čase zapojenia sa do súťaže, plne spôsobilé na právne úkony, a budú zároveň súhlasiť s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte.

2.2. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, spracúvať a používať jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.3. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý pošle na mailovú adresu dallosova@global24.sk správnu odpoveď na otázku: „Ako sa volá muzikant, ktorý bude Katku Koščovú počas vianočného koncertu doprevádzať na klavíri?“ Pre splnenie podmienok súťaže je potrebné, aby súťažiaci prostredníctvom e-mailu poslal aj svoje celé meno a telefónne číslo.

2.4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Global 24, s.r.o., ako aj partneri Súťaže.

3. Trvanie Súťaže

3.1. Súťaž bude trvať od 30.11. 2018 do 5.12.2018 vrátane.

4. Výhry

4.1. Prevádzkovateľ Súťaže odovzdá celkom šesť cien:

  • vstupenka na Adventný koncert konajúci sa 9. decembra 2018 o 19.00 hodine v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici
  • vstupenka na Adventný koncert konajúci sa 9. decembra 2018 o 19.00 hodine v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici
  • vstupenka na Adventný koncert konajúci sa 9. decembra 2018 o 19.00 hodine v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici
  • vstupenka na Adventný koncert konajúci sa 9. decembra 2018 o 19.00 hodine v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici
  • vstupenka na Adventný koncert konajúci sa 9. decembra 2018 o 19.00 hodine v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici
  • vstupenka na Adventný koncert konajúci sa 9. decembra 2018 o 19.00 hodine v Kostole sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici

5. Výhry a daň z príjmov

5.1. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhra v súťaži je oslobodená od dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6. Žrebovanie a vyhlásenie víťazov

6.1. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov Prevádzkovateľa.

6.2. Žrebovanie výhercu a uverejnenie správy o vyhodnotení prebehne najneskôr 1 deň od ukončenia Súťaže.

6.3. Výherca bude informovaný telefonicky o získaní výhry a jej uplatnení.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže obsiahnutých v Štatúte ako aj právo na zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel obsiahnutých v Štatúte zverejní na Portáli vhodným spôsobom.

7.2. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry.

7.3. Na výhru v Súťaži nevzniká právny nárok. Výherca nemá právny nárok na zmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty. Výhru nemožno vymáhať a to ani prostredníctvom súdu v zmysle § 845 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 7.4. Výherca nemôže preniesť svoj nárok na výhru na tretiu osobu.

7.5. V prípade, ak sa zistí, že Účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má Prevádzkovateľ právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. 7.6. Účastník Súťaže udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ za účelom oznámenia výhry v tejto Súťaži zverejnil na internetovej stránke Prevádzkovateľa meno a priezvisko výhercu v súťaži. Každý Účastník zapojením sa do Súťaže súhlasí s poskytnutím svojej emailovej adresy Prevádzkovateľovi za účelom priameho marketingu. Každý Účastník má právo na odvolanie tohto súhlasu. Každý Účastník zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení v informačnom systéme Prevádzkovateľa Súťaže.

7.7. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Účastník svoj súhlas s účasťou v Súťaži ako aj súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte.

7.8. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Prevádzkovateľom Súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže.

V Bratislave dňa, 30. novembra 2018.

Zdroj: Dnes24.sk