Súťaž Euro 2016

EURO 2016 s Dnes24.sk

9. jún 2016

Štatút súťaže

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ súťaže „EURO 2016 s Dnes24.sk“ (ďalej len ako „Súťaž“) je spoločnosť Global24, s.r.o., so sídlom Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava, IČO: 44 710 798, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 23459/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“). 1.2. Pravidlá Súťaže sú upravené jediným dokumentom a to týmto štatútom, ktorý je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len ako „Štatút“). 1.3. Ceny do Súťaže v rámci vzájomnej spolupráce dodali spoločnosti: Daruj Let Balónom, s.r.o., KIKA bier, s.r.o. a Henkel Slovensko, s.r.o..

2. Pravidlá Súťaže

2.1. Do súťaže sa smú zapojiť iba fyzické osoby (ďalej len ako „Účastník), staršie ako 18 rokov v čase zapojenia sa do súťaže, plne spôsobilé na právne úkony, ktoré vyplnia súťažný formulár na portáli http://www.dnes24.sk (ďalej len ako „Portál“) a budú zároveň súhlasiť s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte. 2.2. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, spracúvať a používať jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 2.3. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý pošle prostredníctvom vyplneného súťažného formulára správnu odpoveď na súťažnú otázku. 2.4. Súťažný formulár sa nachádza na Portáli v správe označenej logom EURO 2016 s Dnes24.sk. 2.5. Vo formulári bude vždy zverejnená jedna otázka. Účastník Súťaže musí odpovedať správne, aby bol zaradený do žrebovania. 2.6. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Global 24, s.r.o., ako aj partneri Súťaže.

3. Trvanie Súťaže

3.1. Súťaž bude prebiehať na Portáli od 10.06.2016 do 10.07.2016 vrátane.

4. Výhry

4.1. Prevádzkovateľ Súťaže odovzdá celkom 34 cien, z toho 30 denných cien a 4 hlavné ceny. 4.2. Denná cena: Balíček pánskej kozmetiky v hodnote 20 EUR. 4.3. Hlavné ceny:

  1. Let balónom pre 1 osobu v hodnote 119 EUR a Kartón piva so setom pohárov v hodnote 48 EUR,
  2. Let balónom pre 1 osobu v hodnote 119 EUR,
  3. Let balónom pre 1 osobu v hodnote 119 EUR.
  4. Výhry a daň z príjmov

5.1. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhra v súťaži je oslobodená od dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6. Žrebovanie a vyhlásenie víťazov

6.1. Prevádzkovateľ vyžrebuje v každý deň trvania Súťaže jedného víťaza dennej ceny. 6.2. V posledný deň Súťaže vyžrebuje Prevádzkovateľ okrem jedného víťaza dennej ceny aj troch víťazov hlavných cien. 6.3. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov Prevádzkovateľa. 6.4. Prevádzkovateľ zverejní mená víťazov denných cien na nasledujúci deň po publikovaní súťažnej otázky na Portáli a mená víťazov hlavných cien zverejní dňa 11.07.2016.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže obsiahnutých v Štatúte ako aj právo na zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel obsiahnutých v Štatúte zverejní na Portáli vhodným spôsobom. 7.2. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry. 7.3. Na výhru v Súťaži nevzniká právny nárok. Výherca nemá právny nárok na zmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty. Výhru nemožno vymáhať a to ani prostredníctvom súdu v zmysle § 845 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 7.4. Výherca nemôže preniesť svoj nárok na výhru na tretiu osobu. 7.5. V prípade, ak sa zistí, že Účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má Prevádzkovateľ právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. 7.6. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Účastník svoj súhlas s účasťou v Súťaži ako aj súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte. 7.7. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Prevádzkovateľom Súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže.

V Bratislave dňa 09.06.2016