Webnoviny - Svet

Kabinet schválil návrh mikropôžičkového programu

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA/Michal Burza

BRATISLAVA 27. januára (WEBNOVINY) – Ministerstvo hospodárstva chce sprístupniť úverové zdroje malým podnikateľom za výhodnejších podmienok. Mikropôžičkový program, ktorý v stredu schválila vláda, ohraničuje limity pôžičiek, lehotu splatnosti a informuje o úrokovej sadzbe. Vláda zároveň uložila ministrovi hospodárstva zabezpečiť implementáciu schváleného programu ihneď po zverejnení programu v Obchodnom vestníku SR. Cieľom mikropôžičkového programu je umožniť rozvoj malých podnikov, zvýšiť mieru ich prežitia a prispieť k udržaniu zamestnanosti a tvorbe nových miest.

Maximálna výška pôžičky sa navrhuje 50 tis. eur, pričom minimálna výška by mala byť 2,5 tis. eur. Lehota splatnosti sa navrhuje od šesť mesiacov do štyroch rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne šesť mesiacov. Mikropôžička by mala byť poskytnutá s úrokovou sadzbou na úrovni referenčnej sadzby, ktorá je určená ako základná sadzba zvýšená o maržu. Výška referenčnej sadzby závisí od ratingu príslušného žiadateľa a od úrovne ponúknutého zabezpečenia.

Dôležitým nástrojom riešenia otázky zamestnanosti v regiónoch Slovenska je podľa rezortu hospodárstva rozvoj podnikateľských aktivít. Jednou z hlavných bariér vzniku a rozvoja malých podnikov je podľa rezortu sťažený prístup malých podnikateľov k voľným zdrojom oproti možnostiam väčších podnikov. Podpora spočíva v poskytnutí mikropôžičky podnikateľovi pre investičné projekty a projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru.

Žiadateľ o takýto druh podpory musí byť držiteľom oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Predložiť musí podnikateľský plán a musí byť bezúhonný. O mikropôžičku sa nemôže uchádzať podnikateľ, ktorý je v konkurze alebo likvidácii, trestne stíhaný. Ďalej pomoc nebude poskytnutá podnikateľovi, ktorý uzavrel dohodu o vyrovnaní s veriteľmi alebo má pozastavené podnikateľské aktivity. Žiadateľ musí mať splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a poistného. Vykonávateľ má právo požadovať od žiadateľa zabezpečenie mikropôžičky. Rozsah a forma zabezpečenia závisí od rizikovosti podnikateľského zámeru, výšky mikropôžičky a schopnosti podnikateľa splácať mikropôžičku.

Podľa návrhu bude poskytovateľom pôžičiek rezort hospodárstva a vykonávateľom Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania. Trvanie Mikropôžičkového programu nie je časovo obmedzené, jeho ukončenie alebo zmeny zverejní Ministerstvo hospodárstva SR v Obchodnom vestníku a na internetovej stránke.

Schválenie programu nezakladá požiadavku na ďalšie navýšenie zdrojov na jeho financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu. Na poskytovanie úverov budú použité prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu a zo zdrojov programu PHARE, ktoré boli do programu vložené v minulosti. Okrem toho boli na posilnenie mikropôžičkového programu vyčlenené v kapitole Ministerstva hospodárstva SR na roky 2009 až 2010 prostriedky vo výške 5 mil. eur.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM