Webnoviny - Svet

MS: Vláda chce otvoriť súdnu radu neprávnikom

WEBNOVINY.SK

Súdna rada Foto: BRATISLAVA 21. júla (WEBNOVINY) – Vláda navrhne zmenu právnej úpravy, aby sudcovia nemohli bez uplynutia akejkoľvek lehoty striedať sudcovskú funkciu s funkciou vo výkonnej moci, vrátane toho, že minister spravodlivosti nebude môcť kandidovať na predsedu Najvyššieho súdu SR. Vyplýva to z podkladu pre programové vyhlásenie vlády pre oblasť spravodlivosti, ktoré má agentúra SITA k dispozícii. „Vláda presadí, aby členmi Súdnej rady SR ani členmi orgánov sudcovskej samosprávy nemohli byť predsedovia a podpredsedovia súdov, ako predstavitelia výkonnej moci na súdoch a navrhne oddelenie Súdnej rady SR od Najvyššieho súdu SR, vrátane ústavného návrhu, aby predseda Najvyššieho súdu SR nebol predsedom Súdnej rady SR,“ uvádza sa v podkladoch, podľa ktorých koalícia navrhne aj ústavnú zmenu, aby sa Súdna rada SR otvorila aj pre „neprávnikov“. Jej rokovania majú byť verejné a rozhodnutia odôvodňované. Zároveň má rada stratiť právomoc iniciovať disciplinárne konania proti sudcom, ktoré budú prideľované senátom náhodným výberom.

Náhodné prideľovania prípadov pomocou elektronickej podateľne chce vláda na všetkých súdoch vrátane Ústavného súdu SR, kde navrhnú aj ústavnú zmenu funkčného obdobia sudcov. „Aby sa zamedzilo zvoleniu väčšiny sudcov počas jedného volebného obdobia“. Na Najvyššom súde SR chce vláda zákonnou úpravou posilniť postavenie kolektívnych orgánov – kolégia a pléna. „S cieľom zvýšiť kvalitu a transparentnosť rozhodovacích procesov,“ uvádza sa v návrhu programového vyhlásenia. Rozpočtové kapitoly najvyššieho súdu, súdnej rady a generálnej prokuratúry navrhnú presunúť pod správu ministerstva spravodlivosti. Aby sa odstránil priestor na vnútornú korupciu na súdoch, zavedie vláda rozdeľovanie zdrojov prostredníctvom manažérskeho informačného systému na jednotlivé súdy podľa vopred stanovených kritérií. Prehodnotí aj druhy, výšku a spôsob poskytovania platových náležitostí sudcov nad rámec funkčného platu sudcu, ktorý je odvodený od platu poslanca Národnej rady SR.

Podľa návrhu vládneho vyhlásenia budú mať súdy povinnosť zverejňovať všetky rozhodnutia na internete a vytvorí podmienky na elektronické nahrávanie všetkých pojednávaní. Vláda podporí elektronizáciu súdnictva, aby účastníci konania mohli so súdom komunikovať elektronicky a mohli sledovať stav konania prostredníctvom internetu.

Pre výberové konania na sudcov, vedúcich prokurátorov, prokurátorov a čakateľov prokuratúry navrhnú mechanizmus, „ktorý zabezpečí výber najkvalitnejších uchádzačov a pre všetkých uchádzačov rovnosť šancí“. Návrhom ďalšej zákonnej zmeny chcú dosiahnuť, aby sa určili presné kritéria, proces a dôsledky hodnotenia práce sudcov s možnosťou straty funkcie sudcu, ak sa preukáže, že sudca stratil odbornú alebo morálnu spôsobilosť byť sudcom. „Vláda navrhne zavedenie povinných bezpečnostných previerok pre sudcov, ako aj pre kandidátov na sudcov,“ uvádza sa v návrhu. Majetkové priznania by sa mali zverejňovať nielen u sudcov, ale aj u prokurátorov, aj pre disciplinárne konania týchto dvoch skupín by mali platiť rovnaké pravidlá. Vláda tiež zriadi linku na ohlasovanie prípadov korupcie v justícii a väzenstve.

Inštitút justičných čakateľov vláda navrhne zrušiť, súčasne vytvorí zákonné predpoklady pre stabilizáciu stavu vyšších súdnych úradníkov. Podporí špecializáciu sudcov, začne pracovať na príprave a prijatí moderného, efektívneho procesného poriadku pre vedenie súdneho konania v civilných konaniach so zavedením účinných nástrojov, ktorými sa zamedzí prieťahom v súdnych konaniach. Zrekonštruuje Centrum právnej pomoci, aby sa zvýšila jeho dostupnosť, odbornosť a rozsah služieb pre nemajetných. Uhradí dlhy štátu voči advokátom, znalcom, notárom, tlmočníkom a prekladateľom za ich služby poskytnuté v rezorte spravodlivosti.

V oblasti trestného konania vláda navrhne také zmeny, aby sa zabránilo obštrukciám obžalovaných. Otvorí odbornú diskusiu k zavedeniu obligatórneho trestu prepadnutia majetku pri závažnej organizovanej kriminalite, bude presadzovať zákonnú právnu úpravu účinnej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Pri priestupkoch typu drobných krádeží vláda zavedie povinnosť nahradiť škodu vo výške dvojnásobku spôsobenej ujmy, a to odpracovaním verejnoprospešných prác alebo finančne. Navrhne posilnenie postavenia Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry formou ústavného zákona, posilní procesnú nezávislosť prokurátora. Bude sa usilovať o čo najskoršie vybudovanie špeciálneho zariadenia pre zabezpečenie starostlivosti o duševne chorých, ktorí si vyžadujú osobitné podmienky pre ochranu ich samých i verejnosti.

SITA

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM