Webnoviny - Svet

Nezáujem vlády SR o zvyšovanie zamestnanosti

WEBNOVINY.SK

ARCR logoFoto: ARCR BRATISLAVA 11. januára (WBN/PR) – Občianske združenie Asociácia podpory rozvoja cestovného ruchu Slovenska (ARCR) vydáva pri napĺňaní svojich cieľov v roku 2009 toto vyhlásenie :

Nezáujem vlády SR o zvyšovanie zamestnanosti? (Príprava štartu prípravy predpokladov pre rozvoj turizmu Slovenska sa nezačína realizovať ani v 17. roku nečinnosti všetkých vlád SR v oblasti podpory cestovného ruchu)

ARCR apelovala svojimi Vyhláseniami v r. 2007, 2008 a 2009 na potrebu prípravy predpokladov pre štart rozvoja turizmu Slovenska po dlhých rokoch nečinnosti v oblasti (od vzniku samostatného Slovenska). Priebežné hodnotenie aktivít štátu z hľadiska celoslovenského poukazuje na pokračujúci nezáujem o podporu rozvoja turizmu krajiny, hlavne zo strany vlády, politických strán, štátnych inštitúcií, orgánov a organizácií, a značné rezervy sú podľa nášho názoru tiež v samospráve. Tento stav pretrváva aj v období hospodárskej krízy, a aj súčasná vláda buď nevie alebo nechce (či z nejakých dôvodov nemôže?) začať realizovať kompetentné kroky na podporu implementácie komplexu opatrení, ako potrebnej súčasti prípravy štartu rozvoja turizmu Slovenska v celej šírke. Nakoľko predchádzajúce Vyhlásenia ARCR ostali zo strany kompetentných nepovšimnuté a niet náznaku na zlepšenie situácie, môžeme týmto vyhlásením kompetentným aspoň pripomenúť potrebu bezodkladného začatia riešení v predmetnej oblasti.

Reálne sa doteraz nezačalo s vytváraním predpokladov pre štart rozvoja cestovného ruchu Slovenska. Signalizovaný prvý čiastkový krok štátu na zlepšenie situácie, avizovaný pripravovaný zákon o turizme, je odložený na neskôr. Toto sa týka zrejme tiež účelov výziev na projekty pre turizmus, možnej podpory začatia tvorby predpokladov pre štart rozvoja turizmu Slovenska z eurofondov. Najhoršie na celej veci je skutočnosť, že čas beží, eurofondy sa budú míňať a môže sa stať, že pri takom prístupe ako doteraz, nezostane do doby ich možného čerpania z množstva pôvodne disponibilných miliárd EUR, ani to potrebné minimum, relatívne doslova aspoň „trocha“ peňazí, potrebných na projekty, ktorých realizácia determinuje tvorbu podmienok a predpokladov pre rozvoj turizmu krajiny. Na projekty tohoto zamerania je potrebné pripraviť zodpovedajúce výzvy, a projekty bude potrebné taktiež pripraviť a aj zrealizovať, hlavne tie národného charakteru. Implementácia systému do priemyslu turizmu a jeho bezodkladné sfunkčnenie, by umožnilo tiež kontrolu účelu využívania eurofondov, a to už od štádia tvorby zámerov/obsahov tém výziev na projekty .

Došlo však znovu nielen k odkladu prijatia zákona o turizme, ale zrejme aj k odkladu realizácie ďalších nevyhnutných opatrení. Keďže v prípade potreby štartu rozvoja priemyslu turizmu ide o bezodkladnú úlohu tejto krajiny , je potrebné, a aj možné konať v prospech štartu rozvoja turizmu aj v prebiehajúcom „medziobdobí“ do prijatia zákona o turizme, a to vo všetkých oblastiach, kde riešenia nie sú podmienené zákonom. A tých je celá rada, počnúc satelitným účtom a končiac upevnením mapky okolia pri OÚ v najmenšej obci Slovenska.

Ignorovanie potreby tvorby podmienok a predpokladov zo strany štátu už 17. rok v tých smeroch, kde má štát v multirezorte turizmu plniť svoju nezastupiteľnú úlohu, stavia obyvateľstvo, organizácie s celoslovenským pôsobením v oblasti turizmu, ale hlavne podnikateľov už podnikajúcich v rezorte turizmu, a podnikateľov so záujmom podnikať v oblasti turizmu v budúcnosti, do úlohy bezmocných štatistov. Najväčšou podporou pre podnikateľov v turizme zo strany štátu by mala byť totiž asistencia štátu pri snahách o príchod čo najväčšieho počtu zahraničných a tuzemských klientov. Túto asistenciu štát môže realizovať iba plnením si svojej nezastupiteľnej funkcie, ktorú namiesto neho nemôže urobiť v adekvátnom rozsahu žiaden iný subjekt.

Priemysel turizmu je multirezort síce s nízkou investičnou a energetickou náročnosťou, avšak môže prinášať značné efekty pre hospodárstvo krajiny. Toto nie je potrebné zvlášť dokazovať v prípade, ak krajina disponuje primárnou ponukou (ktorú Slovensko ešte stále má), a ak zabezpečí zodpovedajúcu pripravenosť na rozvoj odvetvia. Dôkazom je úspešnosť v tomto smere u všetkých krajín sveta, ktoré si vytvorili a vytvárajú predpoklady pre rozvoj turizmu. Ide o dôkaz, vychádzajúci z empirických skúseností a reálnych štatistických čísiel týchto krajín. Nezáujem vlády SR o štart rozvoja turizmu súčasne naznačuje reálny stupeň záujmu Slovenska o rozvoj zamestnanosti, nakoľko rozvinutý priemysel turizmu môže prispieť po vytvorení zodpovedajúcich predpokladov okrem rady ďalších pozitívnych efektov, tiež k tak potrebným riešeniam zamestnanosti na Slovensku vytváraním nových pracovných príležitostí pre nezamestnaných a na druhej strane nových príležitostí pre podnikateľov. Odkladanie riešení štartu rozvoja turizmu na neurčito , spolu so signalizáciou perspektívy turizmu Slovenska v kontexte obsahu publikovanej vízie Slovenska do roku 2030, predstavuje katastrofu pre priemysel turizmu Slovenska a je nešťastím pre rozvoj hospodárstva krajiny.

Aj z vyššieuvedených dôvodov ARCR podporuje všetky snahy pre tvorbu predpokladov pre prípravu štartu rozvoja turizmu Slovenska.

Ing. Jozef Čajko Predseda Výkonného výboru ARCR predseda@arcr.eu http://www.arcr.eu

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM