Lucia Šútorová Správy

RADÍME: Pri splátkovom kalendári nemusí prísť dlžník o svoj majetok

Dlžníci môžu pri procese oddlžovania využiť splátkový kalendár a zároveň si ponechať majetok. Musia však splniť tieto podmienky.

Ilustračný obrázok k článku RADÍME: Pri splátkovom kalendári nemusí prísť dlžník o svoj majetok
Zdroj: TASR

Jednou z možností, ako absolvovať oddlžovací proces a zároveň nestratiť majetok, je využitie splátkového kalendára. Pri splátkovom kalendári je umožnené fyzickej osobe ponechať si svoj majetok za predpokladu, že bude schopná hoci len čiastočne uspokojiť svojich veriteľov zo svojich príjmov.

Podmienky splátok

„Jednou z podmienok určenia splátkového kalendára je, že pohľadávky nezabezpečených veriteľov budú na jeho základe uspokojené najmenej vo výške 30 %,“ tvrdí Ján Gajan, vedúci advokát a partner poradenskej firmy pôsobiacej v oblasti obchodného práva a podnikových financií.

Pri zostavovaní návrhu splátkového kalendára vychádza správca z podkladov predložených dlžníkom, respektíve dlžníkom a advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Preto je potrebné, aby boli podklady čo najaktuálnejšie a najpresnejšie.

Zaplatenie poplatku

„Poplatok, respektíve preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov v rámci oddlženia, je určený na sumu 500 eur, ktorú platí dlžník na účet určený správcom. Správca spravidla vyzve dlžníka, aby zaplatil preddavok do siedmich dní od doručenia výzvy. Ak si dlžník túto povinnosť v stanovenej lehote nesplní, oznámi to správca Obchodnému vestníku, čím sa konanie ukončí, teda k oddlženiu dlžníka nedôjde,“ radí advokát HMG Advisory Group Tomáš Štefko.

Podľa jeho slov ak dlžník preddavok zaplatí, správca zostaví návrh splátkového kalendára, a to do 45 dní od zaplatenia preddavku.

Vyhlásenie konkurzu

Platí teda, že uspokojenie nezabezpečených veriteľov na základe návrhu splátkového kalendára nesmie byť nižšie ako 30 %. Ak pomery dlžníka neumožňujú zostaviť splátkový kalendár, správca túto skutočnosť zverejní v Obchodnom vestníku a odporučí dlžníkovi, aby podal návrh na vyhlásenie konkurzu.

Ak to však pomery dlžníka dovoľujú, správca pripraví návrh splátkového kalendára a oznam o zostavení splátkového kalendára spolu s percentom uspokojenia nezabezpečených veriteľov zverejní v Obchodnom vestníku.

Rozhodne súd

O návrhu splátkového kalendára rozhoduje súd, ktorý je povinný vysporiadať sa s prípadnými námietkami veriteľov. Za týmto účelom súd spravidla vypočuje správcu, a ak to považuje za potrebné, môže nariadiť pojednávanie. V prípade, že súd pojednávanie nenariadi, je povinný rozhodnúť o návrhu splátkového kalendára, a to do 30 dní odo dňa predloženia návrhu správcom. Ak dôjde k nariadeniu pojednávania, zákon lehotu na rozhodnutie o splátkovom kalendári nestanovuje.

Ak súd určí splátkový kalendár, jeho plnenie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol splátkový kalendár určený súdom.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie