Štatút súťaže Instagram Dnes24

Štatút spotrebiteľskej súťaže na Instagram profile „Dnes24“.

Súťaže
Súťaže

Štatút súťaže Instagram Dnes24

Štatút spotrebiteľskej súťaže na Instagram profile „Dnes24“.

Organizátor a pôsobnosť spotrebiteľskej súťaže

  1. Spotrebiteľská súťaž na profile sociálnej siete Instagram – Dnes24 (ďalej len ako „spotrebiteľská súťaž“ alebo aj „súťaž“) je organizovaná a uskutočňovaná obchodnou spoločnosťou: Global 24, s.r.o., so sídlom Rudlovská 53, Banská Bystrica, PSČ 974 01, IČO: 44 710 798, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 34852/S (ďalej len ako „organizátor“ alebo „Global 24“).
  2. Spotrebiteľská súťaž sa vzťahuje výlučne na územie Slovenskej republiky.
  3. Termín súťaže je oznámený v príslušnom súťažnom príspevku zverejnenom na Instagram profile spoločnosti Global 24 s názvom „Dnes24“. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť dĺžku trvania spotrebiteľskej súťaže podľa svojej úvahy, a to najmä spotrebiteľskú súťaž primerane predĺžiť, skrátiť alebo zrušiť bez náhrady.

Princípy spotrebiteľskej súťaže

4. Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý návštevník Instagram profilu Dnes24 s adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej aj ako „účastník“ alebo „účastník spotrebiteľskej súťaže“). Ak sa do spotrebiteľskej súťaže zapojí návštevník mladší ako 18 rokov, za vyžrebovaného výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca.

5. Účastník sa môže do súťaže zapojiť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. uvedením odpovede do komentára pod konkrétny súťažný príspevok
  2. označením súťažného príspevku pomocou tlačidla „♥ “ („Páči sa mi“)
  3. sledovaním Instagram profilu s názvom „Dnes24“.

Pre zapojenie sa do súťaže nemusí mať účastník nastavený svoj Instagram profil ako verejný. Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom. Zúčastniť sa súťaže je možné aj pod pseudonymom/pre­zývkou. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu, nie je možné s spojiť s výhercom, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadne náhradnému výhercovi.

6. Konkrétny spôsob zapojenia sa do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku.

7. Účastník sa môže zúčastniť jednej súťaže iba raz, t.z. uvedením odpovede iba v jednom komentári, ak nie je v príslušnom súťažnom príspevku uvedené inak.

8. V prípade, že účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch pod príslušný súťažný príspevok, bude zo súťaže vyradený, ak nie je v príslušnom súťažnom príspevku uvedené inak.

9. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky súťaže uvedené v súťažnom príspevku.

10. Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže bude určený v príslušnom súťažnom príspevku.

11. Každý účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže, pokiaľ to v súťažnom príspevku nie je uvedené inak.

12. Žrebovanie výhercu/výhercov jednotlivých súťaží prebehne náhodným výberom – žrebovaním zo všetkých účastníkov, ktorí splnili podmienky na zaradenie do žrebovania, bez účasti verejnosti. Žrebovanie výhercu/výhercov jednotlivých súťaží prebehne pod dohľadom dvoch (2) zamestnancov organizátora súťaže v sídle organizátora súťaže, pričom výherca/výhercovia budú stanovení najneskôr tri (3) pracovné dni od skončenia súťaže.

13. Spôsob, ako sa zúčastniť spotrebiteľskej súťaže a jej princípy budú zverejnené pod fotografiou na profile sociálnej siete Instagram s názvom „Dnes24“. Štatút spotrebiteľskej súťaže bude k dispozícii k nahliadnutiu v sídle organizátora a tiež na webstránke www.dnes24sk.

Výhry a žrebovanie

14. Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v konkrétnom súťažnom príspevku.

15. Výhercom/vý­hercami v konkrétnej súťaži sa môže/u stať ten/tí účastník/účastníci, ktorí splnili podmienky súťaže uvedené v konkrétnom súťažnom príspevku.

Kontaktovanie výhercov a nárok na výhru, jeho uplatnenie

16. Výherca/vý­hercovia súťaže bude o získaní výhry oboznámený/í najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou vloženia komentáru zo strany organizátora súťaže pod daný súťažný príspevok alebo vložením samostatného statusu obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude/budú zároveň vyzvaný/í, aby organizátora súťaže kontaktoval/li na Instagram profile „Dnes24“ prostredníctvom súkromnej Instagram správy. V prípade, ak sa výherca/výhercovia súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási/ne­prihlásia alebo výhru odmietne/odmietnu, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

17. O presnom spôsobe doručenia výhry bude/ú výherca/výhercovia informovaný/í organizátorom súťaže prostredníctvom súkromnej Instagram správy.

18. Organizátor zašle výhru výhercovi/výhercom súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca/výhercovia poskytol/poskytli organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.

19. Výherca nie je povinný výhru prijať. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany organizátora súťaže. Za vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov prevezme výhru jeho zákonný zástupca.

20. Vyžrebovaný/í výherca/výhercovia vecnej výhry si musí/musia prevziať výhru najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho upovedomenia o výhre organizátorom, a to v súlade s predchádzajú­cou vetou.

21. Vyžrebovaný výherca sa musí pri prevzatí vecnej výhry preukázať platným dokladom totožnosti, a v prípade vyžrebovaného výhercu mladšieho ako 18 rokov sa musí jeho zákonný zástupca preukázať platným dokladom totožnosti a hodnoverným dokladom o tom, že je zákonným zástupcom vyžrebovaného výhercu.

22. Na výhry a ceny nie je právny nárok, a nie sú súdne a právne vymáhateľné, vrátane vymáhania účasti v tejto spotrebiteľskej súťaži. Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivých prípadoch nie je dohodnuté inak.

23. Organizátor oznámi v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry. Nepeňažná výhra je ostatným príjmom podľa § 8 Zákona o dani z príjmov a podlieha dani z príjmov v sume presahujúcej 350 eur. Výherca zodpovedá za splnenie svojich daňových a iných odvodových povinností plynúcich mu z prevzatej výhry.

Všeobecné záverečné ustanovenia

24. Účastník spotrebiteľskej súťaže svojou účasťou v spotrebiteľskej súťaži a zákonný zástupca účastníka spotrebiteľskej súťaže mladšieho ako 18 rokov s účasťou účastníka spotrebiteľskej súťaže v spotrebiteľskej súťaži, vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať. V rámci spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutne potrebné, aby ste poskytli a aby organizátor spracúval Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), Váš osobný Instagram profil. V prípade označenia Vášho známeho v komentári na súťažnom príspevku, dôjde k spracovaniu osobných údajov tretej osoby (napr. Instagram profil tretej osoby). V tomto prípade sú zdrojom osobných údajov samotní súťažiaci, ktorí tieto údaje na Instagramovom profile Dnes24 zverejnili, resp. tieto údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov. Bližšie a podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov, vrátane informácii o Vašich právach ako dotknutej osoby, nájdete v úplnom znení dokumentu: „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“.

25. Zo spotrebiteľskej súťaže sú vylúčení:

  • zamestnanci organizátora
  • ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na organizácii a príprave spotrebiteľskej súťaže.

26. Štatút spotrebiteľskej súťaže je k dispozícii všetkým na webstránke organizátora s názvom www.dnes24.sk počas celej doby trvania spotrebiteľskej súťaže, ako aj uložený k nahliadnutiu v sídle organizátora.

27. Organizátor si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Štatútu spotrebiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom sa túto prípadnú zmenu zaväzuje zverejniť na webstránke organizátora s názvom www.dnes24.sk, pričom organizátor nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradu škody a pod. Organizátor si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená organizátorom.

28. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, riadená, podporovaná, ani spravovaná spoločnosťou Instagram a nijako s ňou nesúvisí. Prevádzkovateľovi sociálnej siete Instagram nevznikajú v spojení s touto súťažou žiadne záväzky ani povinnosti voči účastníkom súťaže; spoločnosť Instagram Inc. je tak úplne oslobodená od akýchkoľvek záväzkov voči účastníkom súťaže. Účastník súťaže je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram.

29. Tento štatút spotrebiteľskej súťaže nadobúda platnosť dňom ich zverejnenia na webstránke www.dnes24.sk a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webstránke www.dnes24.sk.

V Banskej Bystrici, dňa 1.10.2020

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM