Štatút súťaže Penzión Adika

Štatút súťaže

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ súťaže „Rozprávkový víkend v Nízkych Tatrách za jedinú odpoveď!“ (ďalej len ako „Súťaž“) je spoločnosť Global24, s.r.o., so sídlom : Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 710 798; Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: Vložka číslo: 34852/S (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1.2. Pravidlá Súťaže sú upravené jediným dokumentom a to týmto štatútom, ktorý je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len ako „Štatút“).

1.3. Ceny do Súťaže v rámci vzájomnej spolupráce dodáva spoločnosť: Istrochem Reality, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO: 35 797 525, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: SA, vložka č. 2572/B

2. Pravidlá Súťaže

2.1. Do súťaže sa smú zapojiť iba fyzické osoby (ďalej len ako „Účastník), staršie ako 18 rokov v čase zapojenia sa do súťaže, plne spôsobilé na právne úkony, a budú zároveň súhlasiť s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte.

2.2. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, spracúvať a používať jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.3. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý pošle na mailovú adresu dallosova@global24.sk správnu odpoveď na otázku: „Čo všetko spríjemní váš pobyt v Penzióne Adika“? Pre splnenie podmienok súťaže je potrebné, aby súťažiaci prostredníctvom e-mailu poslal aj svoje celé meno a poštovú adresu využitú len v prípade zaslania výhry.

2.4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Global 24, s.r.o., ako aj partneri Súťaže.

3. Trvanie Súťaže

3.1. Súťaž bude trvať od 27.8. 2018 do 9.9.2018 vrátane.

4. Výhry

4.1. Prevádzkovateľ Súťaže odovzdá celkom 1 cenu:

Celková výhra bude v hodnote 160 €, a bude poskytnutá formou. „Ubytovacieho poukazu pre dve osoby na dve noci“, ktorý zahŕňa:

  • 2 x ubytovanie pre 2 osoby
  • 2 x polpenzia pre 2 osoby
  • welcome drink
  • 1 x hodinový vstup do wellness pre 2 osoby
  • neobmedzený vstup do fitness
  • zapožičanie športového náčinia

5. Výhry a daň z príjmov

5.1. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhra v súťaži je oslobodená od dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

5.2. Výherca Súťaže berie na vedomie, že uplatniť výhru si môže najneskôr do jedného roka od oznámenia výhry prevádzkovateľom a to kontaktovaním recepcie Penziónu Adika a zarezervovaním si dátumu pobytu s dostatočným časovým predstihom, s povinnosťou rešpektovať voľné ubytovacie kapacity penziónu. Zároveň berie na vedomie, že výhru si nemôže čerpať v tzv. sezóne, v čase vyťaženosti ubytovacieho zariadenia počas Vianočných sviatkov, Silvestra a Veľkonočných sviatkov.

6. Žrebovanie a vyhlásenie víťazov

6.1. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov Prevádzkovateľa.

6.2. Žrebovanie výhercu a uverejnenie správy o vyhodnotení prebehne najneskôr 7 dní od ukončenia Súťaže.

6.3. Výherca bude informovaní prostredníctvom e-mailu o získaní výhry a jej uplatnení.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže obsiahnutých v Štatúte ako aj právo na zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel obsiahnutých v Štatúte zverejní na Portáli vhodným spôsobom.

7.2. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry.

7.3. Na výhru v Súťaži nevzniká právny nárok. Výherca nemá právny nárok na zmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty. Výhru nemožno vymáhať a to ani prostredníctvom súdu v zmysle § 845 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 7.4. Výherca nemôže preniesť svoj nárok na výhru na tretiu osobu.

7.5. V prípade, ak sa zistí, že Účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má Prevádzkovateľ právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. 7.6. Účastník Súťaže udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ za účelom oznámenia výhry v tejto Súťaži zverejnil na internetovej stránke Prevádzkovateľa meno a priezvisko výhercu v súťaži. Každý Účastník zapojením sa do Súťaže súhlasí s poskytnutím svojej emailovej adresy Prevádzkovateľovi za účelom priameho marketingu. Každý Účastník má právo na odvolanie tohto súhlasu. Každý Účastník zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení v informačnom systéme Prevádzkovateľa Súťaže.

7.7. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Účastník svoj súhlas s účasťou v Súťaži ako aj súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte.

7.8. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Prevádzkovateľom Súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže.

V Bratislave dňa, 27. augusta 2018.

Zdroj: Dnes24.sk