Štatút súťaže Vyhraj dovolenku v Chorvátsku v obľúbenom letovisku VODICE s TIP Travel.

Štatút súťaže.

1. august 2017

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ súťaže „Vyhraj dovolenku v Chorvátsku v obľúbenom letovisku VODICE s TIP Travel.“ (ďalej len ako „Súťaž“) je spoločnosť Global24, s.r.o., so sídlom Čučmianska dlhá 29, 048 01 Rožňava, IČO: 44 710 798, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 23459/V (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

1.2. Pravidlá Súťaže sú upravené jediným dokumentom a to týmto štatútom, ktorý je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len ako „Štatút“).

1.3. Ceny do Súťaže v rámci vzájomnej spolupráce dodáva spoločnosť: TIP travel a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava | Oddiel: Sa Vložka č.: 10254/T | IČO: 36250791 | Teplická 74, 92101 Piešťany

2. Pravidlá Súťaže

2.1. Do súťaže sa smú zapojiť iba fyzické osoby (ďalej len ako „Účastník), staršie ako 18 rokov v čase zapojenia sa do súťaže, plne spôsobilé na právne úkony, a budú zároveň súhlasiť s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte.

2.2. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, spracúvať a používať jeho osobné údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2.3. Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý pošle na mailovú adresu sutaz@global24.sk správnu odpoveď na otázku: Na koľkých fotografiách vo fotogalérii pri článku je odfotený slnečník, ktorý obsahuje žltú farbu? Pre splnenie podmienok súťaže je potrebné, aby súťažiaci prostredníctvom e-mailu poslal aj svoje celé meno a poštovú adresu využitú len v prípade zaslania výhry.

2.4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti Global 24, s.r.o., ako aj partneri Súťaže.

3. Trvanie Súťaže

3.1. Súťaž bude trvať od 1.8.2017 do 21.8.2017 vrátane.

4. Výhry

4.1. Prevádzkovateľ Súťaže odovzdá celkom 1 cenu:

1. Pobyt v novej vilke hotela Imperial- vila Clara v termine 31.8.-7.9. (7 noci). Hodnota zájazdu bez poistenia, individuálnou dopravou a so všetkými poplatkami pre dve dospelé osoby s all inclusive stravou je 994€.

Zájazd dohladateľný na https://tiptravel.sk/…erial-vilky/

5. Výhry a daň z príjmov

5.1. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhra v súťaži je oslobodená od dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2, písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6. Žrebovanie a vyhlásenie víťazov

6.1. Žrebovanie bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov Prevádzkovateľa.

6.2. Žrebovanie výhercov a uverejnenie správy o vyhodnotení prebehne najneskôr do jedného dňa od ukončenia Súťaže.

6.3. Výherca bude informovaní prostredníctvom e-mailu o získaní výhry a jej uplatnení.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže obsiahnutých v Štatúte ako aj právo na zrušenie Súťaže. Zmenu pravidiel obsiahnutých v Štatúte zverejní na Portáli vhodným spôsobom.

7.2. Prevádzkovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry.

7.3. Na výhru v Súťaži nevzniká právny nárok. Výherca nemá právny nárok na zmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty. Výhru nemožno vymáhať a to ani prostredníctvom súdu v zmysle § 845 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

7.4. Výherca môže preniesť svoj nárok na výhru na tretiu osobu.

7.5. V prípade, ak sa zistí, že Účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má Prevádzkovateľ právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

7.6. Účastník Súťaže udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ za účelom oznámenia výhry v tejto Súťaži zverejnil na internetovej stránke Prevádzkovateľa meno a priezvisko výhercu v súťaži. Každý Účastník zapojením sa do Súťaže súhlasí s poskytnutím svojej emailovej adresy Prevádzkovateľovi za účelom priameho marketingu. Každý Účastník má právo na odvolanie tohto súhlasu. Každý Účastník zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení v informačnom systéme Prevádzkovateľa Súťaže.

7.7. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje Účastník svoj súhlas s účasťou v Súťaži ako aj súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú obsiahnuté v tomto Štatúte.

7.8. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Prevádzkovateľom Súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia Súťaže. V Bratislave dňa, 1. augusta 2017.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame