Správy Zo Slovenska

Kúpili ste nehnuteľnosť či užívate pozemok? Blíži sa dôležitý dátum na podanie daňového priznania

Koniec januára je spätý s viacerými povinnosťami. Jednou z nich je aj podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.

Ilustračný obrázok k článku Kúpili ste nehnuteľnosť či užívate pozemok? Blíži sa dôležitý dátum na podanie daňového priznania
Zdroj: TASR

Koniec januára je spätý s viacerými daňovými povinnosťami. Jednou z nich je aj podanie daňového priznania fyzickými aj právnickými osobami, ktoré v minulom roku kúpili, alebo v niektorých prípadoch aj prenajali pozemky, stavby, byty či nebytové priestory.

Výšku dane určujú mestá a obce, ktoré sú správcami tejto dane a rozhodujúcim termínom pre povinnosť podať daňové priznanie je deň zápisu do katastra nehnuteľností.

Viacero zmien

Povinnosť sa týka aj majiteľov nehnuteľností, u ktorých došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, či účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Rozhodujúcim dátumom je deň zápisu do katastra nehnuteľností. Za byt, dom či inú nehnuteľnosť predanú kúpnou zmluvou v decembri a zapísanú na nového vlastníka až počas januára, platí daň ešte pôvodný majiteľ.

Pokiaľ občan alebo firma získa nehnuteľnosť vydražením počas roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti, alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Nielen majitelia, i užívatelia

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve, alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daň z nehnuteľnosti však neplatia iba majitelia nehnuteľností alebo správcovia nehnuteľností v majetku štátu, vyšších územných celkov a obcí.

Daňovú povinnosť majú aj niektorí nájomcovia a užívatelia. Ide najmä o dlhodobé nájmy pozemkov s platnosťou viac ako päť rokov zapísané v katastri nehnuteľností, či nájom pozemkov a stavieb spravovaných Slovenským pozemkovým fondom.

Túto povinnosť má aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav. Pokiaľ nie je možné u pozemkov a stavieb určiť daňovníka podľa iných kritérií, musí daňové priznanie podať a daň zaplatiť ten, kto tieto nehnuteľnosti skutočne využíva.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie