Ilustračný obrázok k článku NOVINKA pri hromadných podujatiach: Nie je potrebný test! Čím sa treba PREUKÁZAŤ?
Zdroj: TASR/AP

NOVINKA pri hromadných podujatiach: Nie je potrebný test! Čím sa treba PREUKÁZAŤ?

Zase niečo nové! V prípade hromadných podujatí, na ktorých je povinný negatívny test na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, bude platiť aj niečo iné.

han Zo Slovenska
han Zo Slovenska

NOVINKA pri hromadných podujatiach: Nie je potrebný test! Čím sa treba PREUKÁZAŤ?

Zase niečo nové! V prípade hromadných podujatí, na ktorých je povinný negatívny test na ochorenie COVID-19, nie starší ako 12 hodín, bude platiť aj niečo iné.

Ilustračný obrázok k článku NOVINKA pri hromadných podujatiach: Nie je potrebný test! Čím sa treba PREUKÁZAŤ?
Zdroj: TASR/AP

O čo sa teda jedná? Po novom bude platiť okrem antigénových a RT-PCR testov aj LAMP test. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k hromadným podujatiam, ktorá nadobudne účinnosť 14. júna.

Ako uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková, povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu možno nahradiť potvrdením o očkovaní.

Ročná výnimka sa bude vzťahovať na zaočkované osoby minimálne 21 dní po podaní prvej dávky vakcíny.

V prípade neabsolvovania druhej dávky dvojdávkovej vakcíny bude možné nahradiť negatívny test maximálne 90 dní od podania prvej dávky.

V prípade, že zaočkovaná osoba prekonala ochorenie COVID-19 počas 180 dní pred podaním prvej dávky vakcíny, výnimka je platná 12 mesiacov po očkovaní.

Poznámka: Celú VYHLÁŠKU nájdete pod článkom

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Čo sa deje na Slovensku?

Celá vyhláška v plnom znení

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

§ 1
Všeobecné ustanovenia k hromadným podujatiam
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy, a to:
a) nad 6 osôb v územných obvodoch okresov v III. stupni varovania Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT-u“),
b) nad 10 osôb v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
c) nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
d) nad kapacitu 25 % interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 50 % exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
e) v prípade státia, nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
f) nad kapacitu 50 % interiérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 250 osôb, alebo 75 % exteriérového priestoru na sedenie, avšak maximálne do počtu 500 osôb, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
g) v prípade státia, nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
h) v prípade státia nad 50 % kapacity priestoru, v prípade sedenia nad 75 % kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia svadieb, karov, osláv, večierkov, iných obdobných podujatí alebo hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania, a to:
a) nad 25 osôb v interiéri alebo 50 osôb v exteriéri v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
b) nad 50 osôb v interiéri alebo 100 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
c) nad 100 osôb v interiéri alebo 250 osôb v exteriéri, v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u,
d) v prípade státia nad 50 % kapacity priestoru alebo v prípade sedenia nad 75 % kapacity priestoru na sedenie, v oboch prípadoch však maximálne do počtu 1000 osôb v exteriéri alebo 500 osôb v interiéri, v územných obvodoch okresov v stupni monitoringu COVID AUTOMAT-u.
e) pre osoby, ktoré sa pri vstupe na hromadné podujatie nepreukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
(3) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie bez konzumácie pokrmov a nápojov s maximálnou dĺžkou 48 hodín,
b) bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa § 3,
c) zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
d) zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
e) voľby,
f) výkon hromadných podujatí nevyhnutných na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport, Dubová ulica 33/A, 931 01 Šamorín, pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
g) výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
1. hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
2. futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
3. hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
4. volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
5. basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),
h) výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
i) športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia. Konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia,
j) v územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u pre kultúrne podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach,
k) v územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID AUTOMAT-u pre podujatia športového charakteru za účelom tréningovej a súťažnej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi.

§ 2
Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí
Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
c) organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť; táto povinnosť neplatí pre organizátorov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring COVID AUTOMAT-u,
d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

§ 3
Opatrenia pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu
Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w), y) a z) zákona sa pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
b) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
d) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou,
e) s výnimkou pohrebu je organizátor povinný obmedziť najvyšší počet účastníkov na:
1. šesť osôb v územných obvodoch okresov zaradených vo IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u
2. jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch okresov zaradených v III. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 90 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 osôb,
3. jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch okresov zaradených v II. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb,
4. jednu osobu na 15 m2 podlahovej plochy priestoru, kde sa podujatie uskutočňuje, v územných obvodoch okresov zaradených v I. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u,
5. v územných obvodoch okresov zaradených v II. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) použijú rovnako,
6. v územných obvodoch okresov zaradených v I. stupni ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) použijú rovnako,
7. v územných obvodoch okresov zaradených v stupni Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u sa obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. h) použijú rovnako.

§ 4
Opatrenia pre výkon zasadnutí alebo schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a volieb
Pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 2 písm. b), d) až k) rovnako.

§ 5
Opatrenia pre výkon hromadných podujatí športového charakteru

(1) Športoviskom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyznačený alebo ohradený priestor, ktorý môže byť celý využívaný v jednom čase jednou osobou alebo skupinou osôb; v prípade interiérového športoviska ide o jeden vzdušný stavebne oddelený priestor, ktorý je krytý. Na jednom športovisku sa môže nachádzať jedno alebo viacero ihrísk, alebo športových plôch.
(2) Sektorom sa na účely tejto vyhlášky rozumie vyčlenená a oddelená časť športoviska od iných častí športoviska, na ktorej vykonávajú tréningovú športovú činnosť určené osoby. Pre sektory platia nasledovné opatrenia:
a) osoby v jednotlivých sektoroch sa nesmú premiešavať,
b) každý sektor má vlastné pomôcky, náčinie, náradie či materiál,
c) každý sektor musí byť vedený odlišnou osobou trénera,
d) medzi sektormi musí byť zachované dilatačné pásmo o minimálnej šírke 4 metre,
e) ak je športovisko rozdelené na sektory, pravidlá konania hromadného podujatia športového charakteru, vzťahujúce sa na športovisko, sa vzťahujú na každý sektor samostatne.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do III. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 800 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť 1 športovec na 15 m2 plochy sektora, najviac však 6 športovcov na jeden sektor, a jeden tréner,
c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 6 športovcov a jeden tréner,
d) športová aktivita musí byť vykonávaná bez fyzického kontaktu športovcov,
e) prevádzka spŕch a šatní sa zakazuje,
f) zakazuje sa konanie amatérskych športových súťaží,
g) súťaže profesionálnych športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,
h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa
§ 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v jednom sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 10 športovcov a jeden tréner,
c) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
d) súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba bez účasti divákov,
e) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,
f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,
g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa varovania podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) veľkosť sektora pre tréningovú športovú činnosť nesmie byť menšia ako 300 m2; ak má športovisko menšiu rozlohu, je jediným sektorom celé športovisko,
b) v sektore umiestnenom v interiéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 25 športovcov a jeden tréner,
c) v sektore umiestnenom v exteriéri môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner
d) športová aktivita musí byť vykonávaná iba s obmedzením fyzického kontaktu športovcov na čo možno najmenšiu mieru v rámci jednej tréningovej skupiny,
e) súťaže profesionálnych a amatérsky športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri alebo 250 divákov v interiéri, v oboch prípadoch však nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie,
f) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 40 športovcov,
g) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov,
h) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do II. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 150 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 300 športovcov,
c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,
d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 150 športovcov,
e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 300 športovcov,
i) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
(7) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do I. stupňa ostražitosti podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 250 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
c) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. f) a g) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia súťažného charakteru,
d) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 250 športovcov,
e) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
j) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
(8) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do stupňa Monitoring podľa COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) na športovisku umiestnenom v interiéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 500 športovcov,
b) na športovisku umiestnenom v exteriéri môže v jednom okamihu vykonávať činnosť najviac 1000 športovcov,
c) zabezpečiť bezstretávací režim a hygienické obmedzenia pre sprchy,
d) obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. h) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov hromadného športového podujatia športového charakteru,
e) interiérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 500 športovcov,
f) exteriérového súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 1000 športovcov,
g) organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.
(9) Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona musia hromadné podujatia podľa § 1 ods. 3 písm. g) dodržiavať nasledovné podmienky:
a) hromadné podujatia v územných obvodoch okresov v II., III. a IV. stupni varovania COVID AUTOMAT-u musia prebiehať bez obecenstva; to neplatí, ak organizátor podujatia zabezpečí splnenie podmienok podľa odseku 10,
b) hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,
c) počet divákov hromadných podujatí v územných obvodoch okresov mimo II., III. a IV. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nesmie prekročiť:
1. 25% kapacity hľadiska, maximálne však do počtu 250 divákov v interiéri alebo 500 divákov v exteriéri, pre hromadné podujatia vykonávané v územných okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u,
2. obmedzenia na počet účastníkov hromadného podujatia podľa § 1 ods. 1 písm. d) až h) sa použijú rovnako na najvyšší prípustný počet divákov,
d) testovanie hráčov a členov realizačného tímu pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní.
(10) Hromadné podujatie podľa § 1 ods. 3 písm. g) je možné uskutočniť s obecenstvom, ak organizátor hromadného podujatia dodrží podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s) w), y) zákona nasledovné opatrenia:
a) organizátor je povinný ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
b) hromadného podujatia sa môže zúčastniť ako divák len osoba, ktorá sa pri vstupe do priestorov preukáže
negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 36 hodín a negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín,
c) počet divákov nesmie prekročiť kapacitu 25 % z celkovej kapacity na sedenie a zároveň celkový počet divákov v exteriéri môže byť maximálne 2 000 osôb obecenstva a celkový počet divákov v interiéri môže byť maximálne 1000 osôb obecenstva,
d) organizátor je povinný po dobu 30 dní viesť evidenciu divákov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a telefonický kontakt a po uplynutí tejto doby je povinný uvedené osobné údaje zničiť,
e) organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť divákov len z domáceho tímu,
f) pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sú diváci povinní dodržiavať rozostup 2 metre medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
g) zabezpečiť dostatočný počet organizátorov za účelom dohľadu nad dodržiavaním preventívnych opatrení.
(11) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), e), r), s), w), y) a z) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru, na ktorých je povolená účasť divákov, nariaďujú nasledovné opatrenia:
a) organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
b) organizátor je povinný zabezpečiť sedenie na hromadnom podujatí v každom druhom rade,
c) organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom podujatí,
d) opatrenia podľa § 2 ods. 1 písm. a) až k) sa použijú rovnako.

§ 6
Opatrenia pre výkon hromadných podujatí kultúrneho charakteru

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. j) ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) zamedziť fyzickej kontaktnej interaktívnej práce s publikom,
b) pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
1. potreba nosiť prekrytie dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
2. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
3. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto kultúrneho podujatia,
4. zákaz podávania rúk,
5. informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
6. rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
c) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na podujatí; organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
d) zabezpečiť pri vstupe a v mieste podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
e) vytvoriť zóny pre jednotlivé umelecké súbory tak, aby dochádzalo k minimálnej interakcii a k minimálnemu stretávaniu sa umelcov z jednotlivých súborov medzi sebou,
f) organizátor je povinný zabezpečiť stály prísun dostatočného množstva čerstvého vzduchu do priestorov konania a odvod opotrebovaného vzduchu von zo všetkých priestorov, v ktorých prebieha hromadné podujatie a to priamym vetraním a odvetrávaním, alebo ventilačným systémom v režime núteného vetrania,
g) priebežne zabezpečovať zvýšenú dezinfekciu dotykových plôch a priestorov,
h) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov ohlásiť hromadné podujatie na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 72 hodín pred jeho začiatkom.
(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 200 účastníkov v exteriéri alebo 150 účastníkov v interiéri,
b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
c) neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie pre ustálenú skupiny do 10 osôb mimo školských a predškolských zariadení,
d) státie obecenstva je zakázané,
e) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi.
(3) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni varovania COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,
b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
c) neorganizovať podujatia zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny; to sa nevzťahuje na podujatie pre ustálenú skupiny do 25 osôb v interiéri a 50 osôb v exteriéri mimo školských a predškolských zariadení,
d) státie obecenstva je zakázané,
e) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto iba v exteriérových priestoroch, za podmienky rozostupov 2 metre medzi jednotlivými stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
(4) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v II. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,
b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
c) státie obecenstva je zakázané; to sa nevzťahuje na prípady do počtu účastníkov podľa § 1 ods. 1 písm. e),
d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:
1. v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti,
2. zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
(5) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov v I. stupni ostražitosti COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:
a) dodržiavať maximálnu kapacitu 50 % účastníkov v interiéri alebo 75% účastníkov v exteriéri, maximálne však do počtu 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 účastníkov v interiéri,
b) zabezpečiť sedenie obecenstva s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je odporúčané v radoch alternovať alebo zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
c) státie obecenstva je zakázané; to sa nevzťahuje na prípady do počtu účastníkov podľa § 1 ods. 1 písm. g),
d) v prípade konzumácie pokrmov a nápojov umožniť túto za podmienok:
1. v interiérových častiach prevádzky dodržať obsadenie jedného stolu maximálne 6 osôb, alebo osoby z jednej domácnosti,
2. zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi; toto ustanovenie neplatí pre konzumáciu v priestoroch kinosál.
(6) Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona sa všetkým organizátorom divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, ktoré sa nachádzajú v územných obvodoch okresov fázy monitoringu COVID AUTOMAT-u nariaďuje dodržiavať maximálnu kapacitu do počtu 1000 účastníkov v exteriéri alebo 500 účastníkov v interiér.

§ 7
Spoločné ustanovenia
(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 90 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ nebola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
b) ktoré sú najmenej 21dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, pokiaľ bola aplikovaná druhá dávka očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
c) ktoré sú najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
d) ktoré sú najmenej 21 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
e) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
f) ide o osobu do 10 rokov veku.
(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

§ 8
Nariaďovanie prísnejších opatrení regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

§ 9
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

§ 10
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júna 2021.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: TASR
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín