Nová rolba nie je majetkom klubu: HK Nitra za ňu poriadne zaplatí

Nová rolba bola bezpodmienečne potrebná pre úpravu ľadu na zimnom štadióne v Nitre. Hokejový klub Nitra ju však má len v prenájme. Mestu bude ročne splácať poriadnu čiastku.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Nová rolba nie je majetkom klubu: HK Nitra za ňu poriadne zaplatí
Foto: Rastislav Búgel

Zmluva o prenájme rolby bola uzavretá dňa 13. januára 2016 medzi prenajímateľom Službyt Nitra, s.r.o, nájomcom HK Nitra, s.r.o. a partnerom, ktorým je mesto Nitra v zastúpení primátorom Jozefom Dvončom. Podľa zmluvy je doba nájmu uzavretá na dobu určitú a to od 14.01.2016 do 31.12.2021.

Predstavme si zmluvné strany. Prenajímateľom rolby je Službyt, s.r.o. Vlastníkom spoločnosti Službyt je mesto Nitra. Partnerom je mesto Nitra ako sa uvádza v preambule zmluvy o nájme rolby. „Partner je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti "Zimného štadiónu“ vrátane vedľajšej krytej umelej ľadovej plochy, ktoré sa nahcádzajú na Jesenkého ulici v Nitre, v objektorch ktorých bude užívaní predmet nájmu tejto zmluvy nájomcom," píše sa v zmluve o prenájme rolby.

Radosť z novej rolby

Podľa kúpnej zmluvy, ktorá je zverejnená na Centrálnom registri zmlúv, je cena za ktorú objednávateľ teda Službyt Nitra, s.r.o. kúpil rolbu, 125 000 eur s DPH. Ako nás informoval Andrej Jančovič z MsÚ v Nitre, kľúčik od novej rolby odozvdal primátor mesta Jozef Dvonč a riaditeľ mestskej organizácie Službyt Pavol Bielik pred ligovým hokejovým stretnutím s Košicami predstaviteľom Hokejovému klubu Nitra, ktorý ho má od mesta v prenájme. „Stará rolba slúžila viac ako 20 rokov. Nová, ktorá stála 125-tisíc eur, je moderným pracovným prostriedkom, ktorý prispieva ku kvalitnejšej úprave ľadu, ale aj k čistejšiemu prostrediu ovzdušia (nie je na naftu) pre korčuľujúcu verejnosť, hokejistov a krasokorčuliarov,“ povedal Andrej Jančovič z MsÚ v Nitre.

Prenájom a pokuty

Realita však prichádza, keď sa pozrieme na výšku prenájmu a prípadné poplatky z omeškania.„Ná­jomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné vo výške 23 300 eur bez DPH ročne.K dohodnutému nájomnému bude pripočítaná platná DPH. Prenajímateľ bude fakturovať nájomné za každý rok vždy k 1. aprílu príslušného kalendárneho roku,“ píše sa v zmluve o prenájme rolby.

Ako ďalej uvádza zmluva o prenájme, v prípade omeškania so zaplatením nájomného je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradeného nájomného za každý deň omeškania po splatnosti faktúry. Čo je teda 11,65 eur bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli aj na pokute v nemalej výške. „V prípade že nájomca neodovzdá predmet nájmu po skončení zmluvy má prenajímateľ právo, aby mu nájomca zaplatil zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý začatý deň nasledujúci po dni, v ktorom sa má predmet nájmu odovzdať,“ uvádza sa v zmluve o prenájme rolby.

O vyjadrenie sme požiadali aj mesto Nitra.„Tento spôsob kúpy a užívania rolby schválilo Mestské zastupiteľstvo. Hokejový klub nedisponoval vlastnými finančnými prostriedkami na kúpu, a pokiaľ by mesto dalo klubu dotáciu na kúpu, klub by nadobudol rolbu do svojho majetku a nie do majetku mesta, čim by mesto nemalo právo disponovať s týmto majetkom,“ uviedol prednosta Mestského Úradu v Nitre Igor Kršiak.

Jednoduchá matematika

HK Nitra, ak bude po celú dobu v zmluvnom vzťahu, vystaví prenajímateľovi, v našom prípade spoločnosti Službyt, každý rok faktúru v hodnote 23 300 eur bez DPH. V zmluve sa uvádza, že k tejto sume bude pripočítaná DPH. Čo robí z tejto sumy čiastku 27 960 eur. Zmluva je uzatvorená od začiatku roka 2016 do konca roka 2021. HK Nitra vystaví 6 faktúr v hodnote 27 960 eur. Výsledná suma 167 760 eur s DPH.

Môže vás zaujímať:

HK Nitra má novú rolbu: TÁTO krásavica bude brázdiť nitriansky ľad!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk