Webnoviny - Svet

Slovenské plynárenstvo v roku 2010

WEBNOVINY.SK

BRATISLAVA 11. mája (WBN/PR) – Slovenské plynárenstvo v roku 2010 charakte­rizovali najmä pretrvávajúce dôsledky globálnej ekonomickej krízy, rastúca konkurencia a neprimerane nastavená regulácia, čo malo výrazný vplyv aj na hospodárske výsledky kľúčového dodávateľa plynu na slovenskom trhu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). SPP sa podarilo tieto nepriaznivé vplyvy zmierniť predovšetkým uplatnením prísnych opatrení v oblasti znižovania nákladov a rozvojom obchodných aktivít na medzinárodných trhoch. V roku 2010 dosiahla Skupina SPP konsolidovaný zisk po zdanení 561 miliónov eur. Činnosti spojené s prepravou zemného plynu zostali aj naďalej hlavným pilierom, ktorý najviac prispel k dosiahnutým hospodárskym výsledkom Skupiny SPP.

Globálna hospodárska kríza spôsobila na európskom plynárenskom trhu prebytok ponuky nad dopytom, ktorý mal za následok výrazný pokles cien plynu na spotových trhoch a odklonenie vývoja cien plynu od vývoja cien ropy. V roku 2010 sa však objavil aj náznak čiastočného oživenia slovenskej ekonomiky. „Rastúca spotreba plynu mala za následok nielen zvýšenie predaja plynu, ale aj nárast objemu distribúcie a prepravy plynu, čo malo pozitívny vplyv na niektoré podnikateľské aktivity Skupiny SPP,“ zdôraznil Achim Saul, predseda predstavenstva SPP.

Na druhej strane, v roku 2010 SPP utrpel pri predaji plynu v regulovanom segmente domácností a výrobcov tepla rekordnú stratu vo výške viac ako 70 miliónov eur, čo potvrdil aj nezávislý audítor vo svojej správe. Dôvodom je, že v súčasnosti platná cenová regulácia zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) neodráža ekonomickú realitu a nie je postavená na princípoch spravodlivej cenovej regulácie. Pre žiadnu spoločnosť, vrátane SPP, nie je udržateľné, aby v jednom zo segmentov trhu dosahovala dlhodobú stratu.

SPP flexibilne zareagoval na meniace sa trhové prostredie V roku 2010 SPP predal na slovenskom trhu 4,66 mld. m3 zemného plynu, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje pokles o takmer 380 mil. m3. Dôvodom bola pokračujúca ekonomická kríza, silné konkurenčné prostredie a racionalizácia energetickej spotreby. SPP aj v roku 2010 pokračoval vo zvyšovaní svojej prevádzkovej efektívnosti, v striktnom riadení nákladov, optimalizácii interných procesov a posilňovaní zákazníckej orientácie.

Ako jediná plynárenská spoločnosť SPP dodával v minulom roku zemný plyn všetkým zákazníckym segmentom – od najväčších priemyselných odberateľov, cez mestá a obce, organizácie až po domácnosti. SPP sa podarilo v roku 2010 udržať si pozíciu kľúčového dodávateľa plynu s celkovým podielom na trhu 82 %. Spoločnosť dokázala rýchlo zareagovať na zmenené trhové podmienky a prispôsobiť svoju ponuku z hľadiska ceny a produktov tak, aby veľmi dobre obstála v konkurenčnom prostredí. V aspektoch spoľahlivosti, dostupnosti a nadštandardnej úrovne obsluhy si SPP udržal pozíciu jednoznačného lídra (prítomnosť v regiónoch – Call Centrum, 19 Zákazníckych centier SPP).

SPP aj v roku 2010 aktívne podporoval širšie využitie ekologického paliva CNG (stlačený zemný plyn) v doprave, pričom predaj CNG na Slovensku vzrástol medziročne o takmer 3 %.

SPP opäť obhájil titul „TOP firemný filantrop“ S cieľom podporiť myšlienku trvalo udržateľného rozvoja SPP aj v roku 2010 realizoval projekty na ochranu životného prostredia, poskytoval poradenstvo zamerané na znižovanie spotreby energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti. V spolupráci s neinvestičným fondom EkoFond a Nadáciou SPP uskutočnil viacero sponzoringových a verejnoprospešných aktivít a filantropických programov. Svoju filozofiu byť spoločensky zodpovednou spoločnosťou SPP naplnil prostredníctvom Nadácie SPP, ktorá v roku 2010 podporila 448 verejnopros­pešných projektov sumou 2,5 milióna eur. Len v minulom roku SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vložil do verejnoprospešných projektov viac ako 5 a pol milióna eur.

SPP sa už piatykrát podarilo obhájiť prvenstvo v rebríčku, ktorý každoročne zostavuje Fórum donorov. Ocenenie TOP firemný filantrop získal SPP najmä vďaka kľúčovému darcovskému programu Obnovme si svoj dom, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou SPP a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V rámci tohto programu prispel SPP v roku 2010, na obnovu, rekonštrukciu či celkovú záchranu mnohých národných kultúrnych pamiatok na Slovensku sumou 431 200 eur a Nadácia SPP sumou 400 000 eur.

Hospodárske výsledky SPP za rok 2010 dnes schválilo Valné zhromaždenie spoločnosti. SPP zároveň na svojej internetovej stránke http://www.spp.sk zverejnil Výročnú správu.

Individuálne výkazy ziskov a strát SPP (vybrané údaje v mil. eur) (vypracované v súlade s IFRS tak, ako boli schválené na použitie v EÚ)

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 2009: 2 531 2010: 2668 Rozdiel (2010–2009): 137

Prevádzkové náklady 2009: –2 130 2010: –2540 Rozdiel (2010–2009): –410

Prevádzkový zisk 2009: 401 2010: 128 Rozdiel (2010–2009): –273

Zisk z investícií 2009: 249 2010: 347 Rozdiel (2010–2009): 98

Výnosy/(náklady) na financovanie 2009: –7 2010: –9 Rozdiel (2010–2009): –2

Výsledok z finančných operácií 2009: 242 2010: 338 Rozdiel (2010–2009): 96

Daň z príjmu 2009: –74 2010: –23 Rozdiel (2010–2009): 51

Zisk za obdobie 2009: 569 2010: 443 Rozdiel (2010–2009): –126

Konsolidované výkazy ziskov a strát Skupiny SPP (vybrané údaje v mil. eur) (vypracované v súlade s IFRS tak, ako boli schválené na použitie v EÚ)

Výnosy z predaja výrobkov a služieb 2009: 2 760 2010: 3133 Rozdiel (2010–2009): 373

Prevádzkové náklady 2009: –2 010 2010: –2539 Rozdiel (2010–2009): –529

Prevádzkový zisk 2009: 750 2010: 594 Rozdiel (2010–2009): –156

Zisk z finančných investícií 2009: 34 2010: 101 Rozdiel (2010–2009): 67

Náklady na financovanie 2009: –10 2010: –12 Rozdiel (2010–2009): –2

Výsledky z finančných operácií 2009: 24 2010: 89 Rozdiel (2010–2009): 65

Daň z príjmu 2009: –152 2010: –122 Rozdiel (2010–2009): 30

Zisk za obdobie 2009: 622 2010: 561 Rozdiel (2010–2009): –61

K 31.12.2010 a 31.12.2009 kon­solidácia zahŕňa okrem spoločností hlavnej skupiny SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SPP – distribúcia, a.s., a eustream, a.s.) a dcérskych spoločností NAFTA, a.s. (konsolidovaná skupina NAFTA), SPP CZ, a.s., SPP Bohemia, a.s. (a jej dcérske spoločnosti) a GEOTERM KOŠICE, a.s., metódou ekvivalencie aj informáciu o nasledujúcich pridružených spoločnostiach a spoločných podnikoch: SLOVGEOTERM, a.s., POZAGAS, a.s., PROBUGAS, a.s.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) (http://www.spp.sk) je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49%), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM